15
HEI
18.45
P9 (2015/2016), Pojat 2015

TU - GBK/vit  2 - 2

Kokkola, Nynäs Park 9 N